Organisasjonsendringer – kommunalsjefområder er besluttet

Rådmannen har i dag besluttet hvilke fag og ansvar som skal sortere under hver kommunalsjef og hvilke ledere han ønsker å tilby posisjoner i den nye ledergruppa.

Rådmannen ønsker å tilby stilling som kommunalsjef og plass i rådmannens ledergruppe til følgende:

  • Kommunalsjef Stab og støtte: Camilla Jarlsby
  • Kommunalsjef Barnehage og skole: Henning Antonsen
  • Kommunalsjef Familie og velferd: Mona Mikalsen
  • Kommunalsjef Helse og omsorg: Mette Mosby
  • Kommunalsjef Kultur og samfunn: Leif Arne Vesteraas

I trinn 2 av beslutningsprosessen rundt organisasjonsendringer, har rådmann fordelt fag og ansvar - og derigjennom kommet fram til betegnelsene på kommunalsjefområdene. Rådmannen mener det er viktig å samle fagområder som naturlig hører sammen og fortsatt fokusere på forebygging og tidlig innsats. Samtidig er det et poeng å utjevne volum og antall ansvarsområder under hver kommunalsjef.

I tillegg har prinsipper for organisering og ledernivåer i under kommunalsjefene vært en viktig del av vurderingen. Rådmannen legger vekt på å rigge en organisering som frigjør kapasitet til utvikling, gir mulighet for færre ledernivåer og antall ledere totalt sett. Det er fortsatt et mål å redusere det totale antall med budsjett- og personalansvar ned mot 45-50 ledere.

Ledere under kommunalsjefer (nivå 1) vil bli enhetsledere (nivå 2). Det plasseres tjenesteledere (nivå 3) under enhetsledere der antall medarbeidere, geografisk plassering og tjenestens utforming tilsier det. Fag-/arbeidsledere (ikke budsjett-/personalansvar) legges under enhetsledere eller tjenesteledere. Antall enhetsledere, tjenesteledere og fag-/arbeidsledere under hver kommunalsjef er ikke avklart på dette trinnet i prosessen. Dette jobbes det med i trinn 3.

En mer detaljert oversikt over fordeling av ansvarsområder følger her:

Stab og støtte
porteføljeprosjekter, IKT, digital transformasjon, kompetanse og utvikling, personal, lønn, lærlingordning, økonomi, budsjett, regnskap, eiendomsskattekontor, innfordring, vederlagsberegning, innkjøp, kontrakter, intern kontroll, informasjon og kommunikasjon, dokumentsenter, arkiv, kommunetorg, informasjonssikkerhet/personvern, politisk sekretariat, valg, vertskommunesamarbeid, kirkelig fellesråd

Barnehage og skole
10 grunnskoler, skolefritidsordning, 7 kommunale barnehager, 9 private barnehager, spesialpedagogisk team

Familie og velferd
voksenopplæring, flyktningetjeneste, psykisk helse, PPT, helsesøster/jordmor, barnevern, NAV/sosial, BPA, TT-boliger,  Psykisk helse boliger, dagsenter Haugsbakken, Hjertebo aktivitetssenter, barneavlastning Skjervumshagen

Helse og omsorg
Marka helse og omsorgssenter, Skjervum helse og omsorgssenter, dagsenter, kjøkken, vaskeri, merkantilt, bemanningsenhet, praktisk bistand, hjemmetjenesten, Bjoneroa eldresenter, legetjenesten, legevakt, tildelingsenhet, fysio-/ergoterapi, hverdagsrehabilitering

Kultur og samfunn
Frivilligsentralen, kulturkontoret for Gran og Lunner, Hadeland kulturskole, bibliotek, kultursal, kino, SLT, folkehelsearbeid, samfunnsplanlegging, næringsutvikling, plan og bygningsavdelingen, Landbrukskontoret for Hadeland, samferdsel og park, vann/avløp/renovasjon, brann og redning, eiendom, renhold, vaktmestere

Den nye ledergruppen begynner nå arbeidet med organisering under hvert kommunalsjefområde, og det er ventet at denne delen av prosessen vil ta noen uker.

Publisert
19.10.2017
Sist endret
19.10.2017
Publisert av
Gran kommune