Regnskap

Regnskapet viser en status for bokført utgifter og inntekter. Det er et lederansvar å påse at forholdene nedenfor blir godt ivaretatt.

For at regnskapet skal være oppdatert er følgende viktig:

  • Fakturaer behandles så raskt som mulig.
    • Anviste fakturaer posteres i regnskapet daglig.
    • Lønnsmeldinger, timelister, reiseregninger leveres løpende.
    • Inntekter som skal faktureres sendes fakturagrunnlag@gran.kommune.no så snart kravet har oppstått.  Det faktureres og sendes ut fakturaer minst en gang pr uke – oftere ved behov.
    • Refusjoner fra Staten (NAV, Fylkesmannen m fl), kommuner, fylkeskommuner og andre krav som ikke kan faktureres må det sendes kopi av kravet eller tilsagnsbrev fortløpende til Økonomiavdelingen. Påfør alltid hvilke art, ansvar og funksjon inntektene skal føres på.  Sendes elektronisk til regnskap@gran.kommune.no.  

Et oppdatert og ajour regnskap vil gi et godt grunnlag for rapporteringene som skal gjøres gjennom året.  Leder har ansvar for å gjennomgå eget regnskap og gi skriftlig tilbakemelding løpende til Økonomiavdelingen om eventuelle rettinger.

Medio november, sendes det ut «Årsoppgjørsskriv» med frister og viktig informasjon fra Økonomiavdelingen.  Det er viktig at fristene overholdes og at det gis tilbakemeldinger på de punktene som Økonomiavdelingen ber om. Det gjør at årsavslutningen ikke forsinkes og at regnskapet framstår som mest mulig riktig.

Årsregnskapet skal avlegges og oversendes til revidering 15. februar.

Merverdiavgift og momskompensasjon

Momskompensasjon - foreldelse

Publisert
31.01.2014
Sist endret
04.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal