Tertialrapportering

Ifølge økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 14. juni 2012, skal rådmannen rapportere måloppnåelse og endrede budsjettmessige forutsetninger i løpet av året. Dette gjelder både for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Rapporten legges frem etter 4 og 8 måneders drift.

I tillegg har Kommunestyret vedtatt at rådmannen skal rapportere status i politiske saker tertialvis.

I følge finansreglementet, vedtatt av Kommunestyret 16. desember 2010, skal rådmannen rapportere til Kommunestyret tertialvis. Finansforvaltningsrapport legges fram som en del av øvrig tertialrapportering.

Tertialrapporten utarbeides i samarbeid med virksomhetssjefer. Virksomhetssjef rapporterer skriftlig for sitt virksomhetsområde. Budsjettrapportering og fremdrift i måloppnåelsen gjennomgås og drøftes i møter mellom rådmann, virksomhetssjef og stabssjefer.

Publisert
22.06.2016
Sist endret
22.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal