Gjennomføre konkurranser

I alle anskaffelsesprosesser skal det sikres at anskaffelsen planlegges godt. God planlegging skal bidra til at anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende rammebetingelser og at det faktiske behovet dekkes på en økonomisk fordelaktig måte. Muligheten til  å påvirke reell behovsdekning, kostnader, miljømessige konsekvenser med mer er størst i starten av en anskaffelse.

En anskaffelsesprosess består av flere faser :

Behovsvurdering og verifisering

 • Planlegging og organisering av anskaffelsen
 • Gjennomføring av konkurranse
 • Følge opp leveranse og kontrakt
 • Evaluere og lære

På DIFI sine nettsider kan man gjennomføre et e-læringskurs i offentlige anskaffelser. Kurset anbefales og for å ta kurset kan du klikke her.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA)
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer fasen for konkurransegjennomføring. Loven stiller i §4 grunnleggende prinsipper som gjelder for alle anskaffelser omfattet av loven (anskaffelser over 100 000 kr eks.mva), herunder prinsipper om

 • konkurranse
 • likebehandling
 • forutberegnlighet
 • etterprøvbarhet
 • forholdsmessighet

Forskriften gir mer detaljerte bestemmelser om gjennomføring av anskaffelser. Den er delt inn i seks deler samt 5 vedlegg hvor de fire første delene nok er mest aktuelle å ha kunnskap om for å kunne gjennomføre anskaffelser til kommunene. Hvilke bestemmelser som gjelder avhenger av type anskaffelse og verdien på denne, se nærmere om dette under avsnitt om terskelverdier nedenfor.

Del 1 – Alminnelige bestemmelser
(gjelder alle anskaffeler over 100 000kr eks.mva)

Del 2 – Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester

Del 3 – Anskaffelser over EØS-terskelverdiene

Del 4 -  Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Del 5 - Plan- og designkonkurranser

Del 6 - Avsluttende bestemmelser

Terskelverdier
Nedenfor følger en oversikt på gjeldende terskelverdier og hvilke bestemmelser i regelverket som skal følges. Lov om offentlig anskaffelser (LOA) gjelder i alle anskaffelser over 100 000kr eks.mva. 

Terskelverdier fra 1 januar 2017 (eks mva) Kr (eks mva) Regelverk som gjelder*
Alle anskaffelser 100 000 LOA + FOA del 1
Dokumentasjonsplikt (protokollplikt/føring av anskaffelsesprotokoll)
100 000 LOA + FOA del 1 §7-1, del 2 §10-5, del 3 §25-5
Krav om at skatteattester skal vedlegges tilbud. 500 000 LOA + FOA del 1 (og del 2 eller del 3 avhengig av kontraktsverdi)
Kunngjøringsplikt nasjonalt, vare- og tjenestekjøp, bygg- og anleggsprosjekter 1 100 000 LOA + FOA del 1 og 2
Kunngjøringsplikt EØS, vare- og tjenestekjøp 1 750 000 LOA + FOA del 1 og 3 + Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår
Ved tjenestekjøp gjelder også forskrift om lærlinger ved offentlige anskaffelser
Kunngjøringsplikt EØS, kjøp av helse- og sosialtjenester 6 300 000 LOA + FOA del 1 og 4
Kunngjøringsplikt EØS, bygg- og anleggsprosjekter 44 000 000 LOA + FOA del 1 og 3 + Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår
Øvrige terskelverdier og forsyningsforskriften (VA), kontakt innkjøp eller se
www.anskaffelser.no
   

Arkivrutine 
I alle anskaffelsessaker som overstiger 100 000 kr eks mva skal det opprettes sak i kommunens sak og arkivsystem. Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse for arkivering av anskaffelser i kommunene. Formålet med rutinen er å sikre god dokumentasjon av anskaffelsene og ivareta prinsippene om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Rutinen beskriver hvilke dokumenter i selve tilbudsprosessen som skal journalføres. 

Rutinebeskrivelsen finner du her  Arkivrutiner for anskaffelser

Veiledere og konkurransegrunnlag
I artiklene nedenfor gis en innledende veiledning om gjennomføring av konkurranser på kjøp av varer og tjenester. For kjøp av bygge- og anleggsarbeider gjelder egne terskelverdier for hvilke deler av forskriften anskaffelsen skal følge og det anbefales å benytte DIFI sine veiledninger og verktøy for BAE-anskaffelser.

Et konkurransegrunnlag inneholder generelt følgende informasjon:

 • hvilke deler av regelverket som gjelder for anskaffelsen
 • bestemmelser om hvordan konkurransen skal gjennomføres
 • behovsbeskrivelse / kravspesifikasjon
 • kvalifikasjonskrav
 • tildelingskriterier
 • kontraktsbestemmelser

Bruk av kontraktsstandarder
Der det finnes kontraktstandarder som f.eks Norsk Standard eller Statens standardavtaler skal disse som hovedregel benyttes ved inngåelse av kontrakter.

Koblinger:
Anskaffelser inntil 1 100 000kr eks mva  

DIFI veiledere på www.anskaffelser.no

Steg for steg veileder for anskaffelsesprosessen 

Maler for konkurransegrunnlag utarbeidet av DIFI

Maler for anskaffelsesprotokoller DIFI

 

Publisert
25.11.2013
Sist endret
04.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal