Innkjøp

Organisering av innkjøp i Hadelandskommunene
Kommunene har en desentral organisering av sine innkjøp hvor hver enkelt virksomhet foretar sine nødvendige innkjøp. Innkjøp foretas enten som avrop på sentralt inngåtte rammeavtaler eller ved gjennomføring av konkurranse dersom det ikke er rammeavtale på aktuell vare eller tjeneste.

Kommunene har inngått et interkommunalt samarbeid på innkjøp som skal ivareta strategiske innkjøpsoppgaver i samråd med sentrale innkjøpsressurser i den enkelte kommune. Samarbeidet skal blant annet inngå felles rammeavtaler for kommunene.  Les mer om innkjøpssamarbeidet her:
Interkommunalt innkjøpssamarbeid 

Innkjøpsfullmakt
Hver enkelt virksomhet foretar sine nødvendige innkjøp. Den som foretar et innkjøp påfører kommunen en økonomisk forpliktelse og innkjøpet skal derfor bare gjøres av de som er delegert myndighet til det.

Innkjøpsfullmakt gis skriftlig i tråd med kommunens rutiner av den som har anvisningsmyndighet for det aktuelle budsjett. For å sikre at innkjøp foretas på riktig måte skal innkjøpere i kommunene gjøre seg kjent med og følge prosedyrene i  Sjekkliste for kjøp av varer og tjenester.  

Kommunens organisasjonsnummer skal benyttes ved innkjøp.

Gran kommune: 961381541
Lunner kommune: 961381452
Jevnaker kommune: 961381363

Anskaffelsesregelverket
Alle innkjøp skal utføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket stiller krav til hvordan anskaffelser skal gjennomføres, avhengig av hva som skal kjøpes og den samlede verdi for anskaffelsen.  

For vare- og tjenesteområder hvor det er inngått sentrale rammeavtaler vil regelverket være ivaretatt slik at avrop kan foretas direkte hos avtaleleverandøren. Les mer om gjennomføring av konkurranser her Gjennomføre konkurranser

Sentrale rammeavtaler
Sentrale rammeavtaler blir for en stor del inngått for vare- og tjenesteområder som brukes ved flere virksomheter i kommunen, og som samlet utgjør større verdi/volum. Videre vil det bli inngått rammeavtaler på varer/tjenester som har stor betydning for tjenesteproduksjon i virksomhetene. Rammeavtaler gir bedre betingelser og er tidsbesparende for den enkelte innkjøper ved at avrop kan foretas direkte hos avtaleleverandøren.

Krav om konkurranse og andre krav i anskaffelsesregelverket blir ivaretatt i konkurransene som gjennomføres ved inngåelse av rammeavtalene.  Lojalitet til rammeavtalene er en plikt men også svært viktig for å kunne oppnå gode betingelser i fremtidige rammeavtaler.

Inngåtte sentrale rammeavtaler er bindende og skal benyttes av virksomhetene.

Ved behov for varer eller tjenester som det er inngått sentral rammeavtale på skal det bestilles i hht avtalen. Bestillingen bør være skriftlig, elektronisk eller pr. post og må minimum inneholde opplysninger om hva, hvor mye og når leveransen ønskes, samt leverings- og fakturaadresse og navn på bestiller.  Informasjon om inngåtte rammeavtaler finner du under menyvalget Innkjøpsavtaler .

Etiske forhold
Det er helt nødvendig at de som foretar innkjøp setter strenge krav til integritet og etikk i sin virksomhet. Man skal heve respekten for arbeidet ved å ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forretningspraksis. Høy forretningsetisk standard skal prege både de eksterne og de interne forhold. Ærlighet og åpenhet skal prege rapportering, forslag og informasjon.

Ingen medarbeider skal kunne oppnå personlige fordeler av kommunens leverandører eller andre forretningsforbindelser. Se også kommunenes etiske retningslinjer. 

Kommunen vil i kraft av sin størrelse og omfattende virksomhet være en interessant kunde for næringslivet. Dette forplikter på den andre siden kommunens medarbeidere til å opptre i samsvar med god forretningsskikk og ikke presse fram urimelige fordeler i avtalene.

Det er også viktig å sikre nødvendig frihet til å kunne skifte leverandør når forholdene tilsier at dette bør gjøres.

Publisert
25.11.2013
Sist endret
14.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal