Budsjett

Prosessen med å få en ny budsjett- og økonomiplan i havn, er noenlunde lik fra år til år. Her finner du en oversikt over hva som skjer i løpet av året.

En grov tidsplan for budsjettarbeidet fra år til år
Mai/juni Oppstart av planprosessen. Økonomiavdelingen lager en oversikt over årets budsjettprosess. Oversikten skal vise når de enkelte dokumentene skal lages, når de behandles politisk og hvem som skal involveres. 
Juni  Økonomisk framskriving basert på kommuneøkonomiproposisjonen og gjeldende vedtak.
August/september 

Rådmannen utreder de enkelte tjenesters utfordringer og forslag til mål for kommende planperiode.

September  Rådmannen utarbeider oversikt over mulige innsparingstiltak, må-tiltak, bør-tiltak og ønskede tiltak for kommende økonomiplanperiode.
Oktober Rådmann utarbeider forslag til årsbudsjett og økonomiplan

Oktober/november 

Ordfører utarbeider forslag til årsbudsjett og økonomiplan. 

November  Formannskapet innstiller budsjett og økonomiplan til kommunestyret. Budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn. 
Desember  Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan.

Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen skal ha minst et fireårsperspektiv. Den omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for. 

Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen, og er i ett og samme dokument som økonomiplanen. 

Budsjettjusteringer og tilleggsbevilgninger
Budsjettet som kommunestyret har vedtatt for drift og investering, er bindende for budsjettåret. Om det i løpet av året viser seg at budsjettet ikke vil holde, skal ansvarlig leder i god tid reise spørsmålet om budsjettendring. 

Rapportering
Etter at budsjettet er vedtatt, legger rådmannen fram en rapport for hvordan regnskapet stemmer i forhold til budsjettet. Det skjer etter fire og åtte måneders drift.

I tillegg utarbeider rådmannen en årsmelding som viser status for økonomisk resultat og måloppnåelse.

Publisert
10.10.2013
Sist endret
22.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal