Vi i Gran har fått vår egen innovasjonsstrategi

I sitt møte 21. februar vedtok kommunestyret en innovasjonsstrategi med holdninger og handlinger for en nyskapende kommune. Gjennom dette er en tydelig vilje uttrykt. Nå gjelder det å vise det i praksis.

Dokumentet har blitt jobbet fram i delprosjekt "Politikerrollen" i PILOTen Hadeland. Her har de folkevalgte, ved ordfører Willy Westhagen og representantene Kine Nan Lium og Rune Meier, spilt en viktig rolle. I tilllegg har Else Randi Kolby deltatt som ansattrepresentant. Eli Stigen fra politisk sekretæriat og Ellen Sagengen fra prosjektledelsen i PILOTen Hadeland har stått for det administrative arbeidet.

Det er lagt vekt på å lage et kortfattet dokument, etter mønster fra arbeidsgiverplattformen «Vi i Gran». Dokumentet består av en innledende tekst om Gran kommunes tilnærming til fornyelse og innovasjon. Det bærende elementet er «Innovasjonsplakaten» som inneholder 10 setninger (holdninger) til innovasjon. Til sist er det listet opp en rekke fokusområder og tiltak (handlinger) for å konkretisere. Dette er å betrakte som eksempler.

Se web-tv med behandling av sak 4/17

Les saksframlegget og protokollen fra sak 4/17

Les den vedtatte innovasjonsstrategien

Les innovasjonsplakaten

Les presentasjon av innovasjonsstrategien

Innovasjonsklimaet i kommunen påvirkes av samspillet mellom poltikk og administrasjon og hvordan disse rollene utøves. Gjennom PILOTen Hadeland har noen av våre folkevalgte fåt tanledning til å fordype seg i spørsmål rundt politikerrollen - i en kommunesektor hvor ting er i konstant endring. Begrepet «innovasjonspolitiker» står sentralt her. Deltakerne i delprosjekt«politikerrollen» har drøftet styringsparadigmer og tilnærmet seg innovasjonsfaglige begreper som«public value». Begrepet kan oversettes med innbyggerverdi eller samfunnsverdi. Det er nettoppdenne størrelsen som bør danne grunnlag for nytenkning i kommunen.

En nyskapende kommune legger til rette både for radikale endringer og stegvis utvikling og forbedring. Det betyr at vi alltid jakter på beste praksis og neste praksis. Det er viktig at Gran kommune framstår som en attraktiv arbeidsgiver og at lokalsamfunnet opplever at vi leverer gode tjenester. Akkurat det har det vært lett å enes om. Likeså med behovet for innbyggerinvolvering ogbrukermedvirkning. En fornyet politikerrolle gir økt politisk kunnskap, innsikt i tjenesteyting og grunnlag for innovativ utvikling av kommunene. En følge av dette kan være økt politisk handlingsrom.

Vedtaket i kommunestyret har to ledd:

1. Kommunestyret vedtar «Innovasjonsstrategi - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune» som overordnet føring for all aktivitet knyttet til fornyelse og innovasjon i Grankommune.

2. Rådmannen utarbeider og gjennomfører et opplegg for spredning og implementering av innovasjonsstrategien i hele organisasjonen.

Det er nå den virkelige jobben begynner - når holdninger og handlinger fra strategidokumentet skal praktiseres. 

Under behandlingen hadde flere politikere ordet. Her er noen sitater:

Sagt fra talerstolen:

” I begynnelsen var jeg i tvil, etter hvert bare skeptisk,  og så positiv.
” Jeg har virkelig fått trua på dette prosjektet.
” Utkastet til innovasjonsstrategi for Gran kommune påstår jeg har blitt et veldig bra produkt; lettlest, kortfattet, overkommelig.
” Innovasjonsplakaten bestående av 10 glimrende underpunkter er et innhold jeg er helt enig i og får min fulle støtte.
” De møtene vi har hatt i innovasjonsgruppa har vært utrolig inspirerende.
” Det har vært et ganske åpent klima og rom for å diskutere og reflektere rundt ulike strategier.
” Innovasjon skal være noe som kommer nedenfra.
” Vi skal legge til rette for det, slik at innovasjon ikke blir en lederoppgave og noe som presses nedover de ansatte.
” Innovasjon handler også om handlefrihet hos de ansatte.
” I forhold til politikerrollen, er det ganske viktig at vi sender ut noen signaler til de ansatte om at det er faktisk rom for å gjøre feil.
” Det er et godt stykke arbeid som er nedlagt her.
” Det er et motiverende dokument å lese.
” Vi som politikere må være klar over at vi må være veldig gode rollemodeller for å være inspirerende og motiverende for de som faktisk skal gjøre hovedtyngden av jobben.
” Det er opp til oss å håndtere det og være positive bidragsytere i dette arbeidet.
Publisert
27.02.2017
Sist endret
06.06.2018
Publisert av
Gran kommune