Klagebehandling

Forvaltningsloven § 28

Klagesaker i P360

  • Klage på vedtak som er gjort i Public 360 skal journalføres på den saken klagen gjelder.
  • Blir klagen tatt til følge, sendes et nytt vedtak og saken avsluttes i P360.
  • Blir klagen ikke tatt til følge skal saken behandles i P360 og sendes klageinstansen (f.eks.Fylkesmannen) til avgjørelse.

Klagesaker som behandles både i fagsystemer og Public 360

  • Klage på et vedtak som er gjort i et fagsystem, skal journalføres og saksbehandles i P360
  • Blir klagen tatt til følge, sendes et nytt vedtak og saken avsluttes i P360.
  • Blir klagen ikke tatt følge skal saken behandles i P360 og sendes klageinstansen (f.eks.Fylkesmannen) til avgjørelse.

Ved saksbehandling av klagesaker vil det ofte være behov for opplysninger fra fagsystemet for å kunne foreta en forsvarlig behandling av klagen. I enkelte tilfeller kan det også være nødvendig å kopiere enkelte dokumenter fra fagsystemet inn i klagesaken i P360. Slik kopiering er tillatt, men bør imidlertid begrenses til et minimum.

Huskeliste når klage på vedtak skal avgjøres av en klageinstans (f.eks.Fylkesmannen)Klagen journalføres i P360 av dokumentsenteret

  • Klagesaken saksbehandles i P360
  • Klagesaken sendes klageinstansen (f.eks.Fylkesmannen) for avgjørelse, husk å skrive på hvilke vedlegg i oversendelsesbrevet som skal sendes med. Vedleggene fra fagsystemet trengs ikke å skannes inn i P360.
  • Svar på klagesaken fra klageinstansen (f.eks.Fylkesmannen) journalføres i P360
  • Vedtak gjort av klageinstansen (f.eks.Fylkesmannen)sendes til klager via fagsystemet.
Publisert
24.11.2014
Sist endret
08.01.2015
Publisert av
Gran kommune