Klageadgang

Avslag på innsyn kan påklages til Fylkesmannen.

(Offentleglova § 32)

Avslag på innsyn eller manglende svar på innsyn innen fem dager kan påklages til Fylkesmannen. Klagen sendes tjenestevei - altså til kommunen som deretter sender den videre til Fylkesmannen.

Klagen journalføres i P360, i den aktuelle saken. Hvis klagen blir tatt til følge blir dokumentet eller dokumentene offentliggjort umiddelbart ved at klager får oversendt dokumentet / dokumentene.. 

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune